Reklamační řád

Reklamační řád

Jana Kozárová, IČ 69857555, se sídlem K Polabinám 1894, Pardubice

Pro zajištění jednotného a rychlého postupu při vyřizování reklamací vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu svetklubicek.cz platí příslušná ustanovení § 2113 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, z nichž vychází tento

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Čl. I Právo na reklamaci

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má spotřebitel právo ji reklamovat a tím uplatnit svoje právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku.

Jestliže spotřebitel uplatní právo z odpovědnosti za vady, je pověřená osoba povinna po pečlivém přezkoumání rozhodnout ihned, v složitějších případech do 30ti dnů. Rozhodnutím o reklamaci se rozumí vyřízení reklamace jako oprávněné nebo zamítnuté. Pověřená osoba povinna vystavit spotřebiteli doklad, v němž popíše reklamovanou vadu a zaznamená požadavek spotřebitele na způsob vyřízení reklamace. V případě, že reklamaci zamítne, zaznamená v dokladu důvod zamítnutí.

U výrobků prodávaných za sníženou cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro níž byla stanovena cena nižší.

Právo na reklamaci se nevztahuje na vady vzniklé použitím, nesprávným použitím, nesprávnou údržbou nebo opotřebením.

 

Čl. II Místo uplatnění reklamace

Reklamaci uplatňuje spotřebitel v místě podnikání prodávajícího. Zboží je možno doručit poštou nebo osobně po telefonické domluvě. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Nákup musí spotřebitel prokázat prodejním dokladem nebo jiným způsobem osvědčujícím uzavření kupní smlouvy.

 

Čl. III Lhůty pro uplatnění reklamace

Právo z odpovědnosti za vady zboží, které z povahy věci rychle podléhají zkáze (zejména zapalovače a pod.) je povinen spotřebitel uplatnit nejpozději 6měsíců následující po koupi zboží, vady u ostatního běžného spotřebního zboží neprodleně po zjištění vady, nejpozději však ve lhůtě 24 měsíců od zakoupení. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od uplatnění, pokud se strany nedohodnou na lhůtě delší.

Reklamační řád nenahrazuje zákonná ustanovení. V případě sporu rozhoduje místně příslušný soud nebo může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle § 14, zejména pak ust. § 20d a násl. z. č. 634/1992 Sb. v pl. znění

V Pardubicích 1. října 2021

Jana Kozárová